Σύμβαση Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης Orbi

1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αποδέχομαι» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο Οrbi, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση του Οrbi ως αυτό παρέχεται από τη SingularLogic, μέσω του δικτυακού τόπου www.orbi.gr και ισχύουν συμπληρωματικά και επιπρόσθετα των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου www.orbi.gr. Δεδομένου ότι η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η SingularLogic σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή σας. Αν δεν συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στο Orbi και να απέχετε από οιαδήποτε ενέργεια πρόσβασης και χρήσης του Orbi, διότι η πρόσβαση και χρήση του Orbi τεκμαίρει την από μέρους σας αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης. 

1.2 Ορισμοί 

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω : 

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής στο Οrbi ή που υφίστανται επεξεργασία με χρήση των λειτουργιών του Orbi. 

«Μηνιαία Συνδρομή» σημαίνει το ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει ως αντάλλαγμα για τη χρήση της υπηρεσίας Orbi Starter, Orbi Extra ή Orbi Unlimited για χρονικό διάστημα ενός μήνα, ως αυτό δημοσιεύεται στην ενότητα “Συνδρομές” στο δικτυακό τόπο του Orbi, www.orbi.gr  

«Πάγια Εντολή» σημαίνει την ηλεκτρονική μέσω του δικτυακού τόπου του συνεργαζόμενου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών εξουσιοδότηση του Συνδρομητή προς τη SingularLogic βάσει της οποίας η SingularLogic δύναται να προβαίνει σε περιοδικές χρεώσεις του λογαριασμού της κάρτας του Συνδρομητή, χωρίς τη φυσική παρουσία της κάρτας και του Συνδρομητή.

«Συνδρομητής» σημαίνει εσάς, ήτοι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δημιουργεί λογαριασμό και αποκτά πρόσβαση και χρήση του Orbi αποδεχόμενο τους όρους της σύμβασης. 

«Χειριστής/ Χρήστης» είναι το φυσικό πρόσωπο (υπάλληλος, προστηθείς κλπ) που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Συνδρομητή να χρησιμοποιεί το Orbi δια της καταχώρησης ονόματος και συνθηματικού, για το συγκεκριμένο λογαριασμό που ο Συνδρομητής έχει δημιουργήσει για να έχει πρόσβαση στο Orbi.  

«Orbi» σημαίνει μία διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών.

«Οrbi Starter» σημαίνει τη διαδικτυακή υπηρεσία Orbi, η οποία έχει τα οριζόμενα στην ενότητα “Συνδρομές” χαρακτηριστικά/επίπεδα υπηρεσιών και η οποία διατίθεται κατόπιν προκαταβολής Μηνιαίας Συνδρομής.

«Orbi Extra» σημαίνει τη διαδικτυακή υπηρεσία Orbi, η οποία έχει τα οριζόμενα στην ενότητα “Συνδρομές” χαρακτηριστικά/επίπεδα υπηρεσιών και η οποία διατίθεται κατόπιν προκαταβολής Μηνιαίας Συνδρομής.

«Οrbi Unlimited» σημαίνει τη διαδικτυακή υπηρεσία Orbi, η οποία έχει τα οριζόμενα η οποία έχει τα οριζόμενα στην ενότητα “Συνδρομές” χαρακτηριστικά/επίπεδα υπηρεσιών και η οποία διατίθεται κατόπιν προκαταβολής Μηνιαίας Συνδρομής.

«SingularLogic» σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλέκου Παναγούλη & Σινιόσογλου, Τ.Κ. 14234, με ΑΦΜ 997985169, ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 είναι εγγεγραμμένη στο ειδικό μητρώο προμηθευτών με αριθμό Ζ-21825/2-12-2010. 

2.  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2.1 Υπηρεσία - Ενημερώσεις - Νέες Εκδόσεις

Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι το Orbi παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, ασφάλειας των Δεδομένων, απουσίας λαθών. Η SingularLogic δεν εγγυάται ότι το Orbi θα καλύψει τις απαιτήσεις του Συνδρομητή.  Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η SingularLogic αποποιείται κάθε ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση του Orbi σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές.  

Η SingularLogic ενδέχεται να ενημερώνει τo Orbi με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων Εκδόσεων. Η ενημέρωση του Orbi ή αναβάθμιση των λειτουργιών του ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή/και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του κατά το διάστημα των οποίων, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του, ενώ ενδέχεται να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η SingularLogic θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων  διακοπής της λειτουργίας του Orbi και την αποτροπή της διαγραφής των Δεδομένων, αλλά δεν εγγυάται την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Η SingularLogic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Orbi, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση του, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του για οιονδήποτε λόγο και συνιστά μετ’ επιτάσεως στον Συνδρομητή να προβαίνει σε εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo Οrbi χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία.

2.2 Παραχωρούμενο Δικαίωμα Χρήσης 

Ο Συνδρομητής αποκτά ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης του Orbi  με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του με τα Δεδομένα του και υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ανταγωνιστής της SingularLogic. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του Orbi προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή προκαταβολή Μηνιαίας Συνδρομής. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Orbi παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της SingularLogic και δεν μεταβιβάζονται ούτε άλλως πως παραχωρείται στον Συνδρομητή καθ’ οιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνδρομητής αποκτά οιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών. 

2.3. Περιορισμοί Χρήσης – Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του Orbi οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του Orbi:

 1. με τρόπο ο οποίος απαγορεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή ο οποίος συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, 
 2. για την απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο, 
 3. για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους,
 4. με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του Orbi από τρίτους.  

Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάση στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του Orbi (ολικά ή μερικά) από τον Συνδρομητή και/ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του Orbi σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως η SingularLogic έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση του Orbi από τον Συνδρομητή ή να λάβει οιοδήποτε άλλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση τoυ Orbi από άλλους συνδρομητές της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συνδρομητής παρεμποδίζει τη χρήση του Orbi από τρίτους.

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του Orbi δεν δικαιούται να: 

 1. παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση του Orbi από τρίτο φυσικό (εξαιρουμένων των Χειριστών/Χρηστών) ή νομικό πρόσωπο (περιλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών),  
 2. επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο (περιλαμβανομένων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών) να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα τoυ Orbi, 
 3. χρησιμοποιεί τo Οrbi με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, 
 4. επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη συναίνεσή τους, 
 5. αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Orbi,  
 6. αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Οrbi στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του Orbi ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της SingularLogic, 
 7. ελέγξει τη διαθεσιμότητα, απόδοση, αξιοπιστία του Orbi  με σκοπό την ανάπτυξη ανταγωνιστικής υπηρεσίας ή για την έκδοση συγκριτικών ή στατιστικών στοιχείων σε σχέση με άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες από ανταγωνιστές της SingularLogic,
 8. χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του Orbi και των λειτουργιών του.  

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να αποζημιώσει τη SingularLogic έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με: (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους προστιθέντες του  (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης του Orbi εκ μέρους του Συνδρομητή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή εχεμύθειας. 

2.4. Απαιτούμενη Υποδομή

Η χρήση του Orbi από τον Συνδρομητή προϋποθέτει την εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση browser ο οποίος είναι  συμβατός με το Orbi. Οι υφιστάμενοι με το Orbi συμβατοί browsers αναφέρονται στο Συμβατοί Browsers. Εναλλακτικά, η χρήση του Orbi από τον Συνδρομητή δύναται να πραγματοποιείται μέσω κινητής συσκευής (π.χ  κινητό τηλέφωνο) η οποία υποστηρίζει λειτουργικό Android ή iOS. Οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του λειτουργικού Android ή iΟS αναφέρονται στο Προτεινόμενες εκδόσεις λειτουργικών.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του Orbi Starter, ή/και του Orbi Extraή /και του Orbi Unlimitedτίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού, την αποδοχή των όρων της  σύμβασης και με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής της Μηνιαίας Συνδρομής και λήγει αυτόματα με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του μήνα που αφορούσε η τελευταία καταβληθείσα Μηνιαία Συνδρομή. Με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του μήνα για τον οποίο ο Συνδρομητής είχε προκαταβάλλει Μηνιαία Συνδρομή, το δικαίωμα χρήσης του Orbi Starter, ή/και του Orbi Extra ή/και του Orbi Unlimited λήγει αυτόματα και ο Συνδρομητής εφ’ όσον δεν προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του, δύναται να διατηρήσει μόνο πρόσβαση προβολής (read only) στα δεδομένα του τα οποία θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την καταχώρισή τους. Ομοίως, ο Συνδρομητής, εφόσον δεν προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του, δύναται να τον επανενεργοποιήσει προκαταβάλλοντας τη Μηνιαία Συνδρομή και ανακτώντας πλήρη μάλιστα πρόσβαση στα δεδομένα του που ήταν καταχωρημένα πάντα τα τελευταία δύο έτη.

Εξαίρεση των παραπάνω αποτελεί το δίχως χρέωση παραχωρούμενο και χρονικά περιορισμένο σε τριάντα (30) ημέρες δικαίωμα δοκιμαστικής χρήσης (free trial) του Orbi Starter, ή/και του Orbi Extra ή/και του Orbi Unlimited, μετά τη λήξη του οποίου ο Συνδρομητής δεν θα έχει καμία απολύτως πρόσβαση στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες του Orbi, παρά μόνο της δυνατότητας να λάβει πίσω τα δεδομένα που θα έχει τυχόν καταχωρίσει κατά τη δοκιμαστική αυτή περίοδο.

4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

4.1 Ρύθμιση Λογαριασμού

Η πρόσβαση στo Orbi προϋποθέτει την αποδοχή των όρων της παρούσης από το Συνδρομητή και τη δημιουργία λογαριασμού, δια της καταχώρησης e-mail και συνθηματικού (password). Αν και εφ’ όσον το Orbi υποστηρίζει τη χρήση της από περισσότερους Χειριστές/Χρήστες εκ μέρους του Συνδρομητή, τότε ενδέχεται να απαιτείται η καταχώρηση ονόματος/e-mail και/ή συνθηματικού για κάθε ένα Χειριστή/Χρήστη που το χρησιμοποιεί. 

Ο Συνδρομητής έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση του Orbi και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας. 

4.2 Χρήση του Λογαριασμού 

Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση του Orbi με χρήση του συνθηματικού του. Η SingularLogic δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη SingularLogic σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και  του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

4.3 Διαγραφή του Λογαριασμού 

Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της διαγραφής του λογαριασμού του, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 5.2. της σύμβασης. Η SingularLogic δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε τυχόν προκληθεί στον Συνδρομητή από τη διαγραφή του λογαριασμού του από τον ίδιο. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού του, από τον ίδιο τον Συνδρομητή, η SingularLogicπροβαίνει σε διαγραφή των δεδομένων του Συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση ο Συνδρομήτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λαμβάνει καθημερινά αντίγραφο ασφαλείας (backup) των δεδομένων που καταχωρεί στο Orbi. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει τη SingularLogic σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής του λογαριασμού του.

4.4 Ενημερωτικά μηνύματα 

 Ο Συνδρομητής παρέχει τη συγκατάθεσή του στη SingularLogic να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που συνδέεται με τo Orbi ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν το Orbi και τις λειτουργίες του, για νέες εφαρμογές που η SingularLogic θέτει σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η SingularLogic ή οι συγγενείς της εταιρίες παρέχουν. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση τoυ Οrbi για μηνύματα από τη SingularLogic σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Orbi.     

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Δεδομένα του Συνδρομητή

To Orbi (παρ’ όλο που δεν είναι στο σκοπό του) επιτρέπει στον Συνδρομητή την αποθήκευση και την επεξεργασία Δεδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Τα ιστορικά Δεδομένα που είχαν καταχωρηθεί από το Συνδρομητή στο Orbi Starter, ή / και στο Orbi Extraή / και στο Orbi Unlimited με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 12 και 13 της σύμβασης, εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα για μια διετία από την ημερομηνία καταχώρισής τους και μόνο για ανάγνωση (read only) από το Συνδρομητή ακόμη και όταν λήξει ο μήνας για τον οποίο ο Συνδρομητής είχε προκαταβάλλει Μηνιαία Συνδρομή, υπό τον όρο ότι ο Συνδρομητής δεν έχει προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του.

5.2 Ευθύνη του Συνδρομητή– Αποθήκευση – Διαγραφή Δεδομένων 

 Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο Orbi, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθημερινή εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo Οrbi χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η SingularLogic δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των Δεδομένων του Πελάτη. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή Δεδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στο Orbi πριν την απενεργοποίηση / διαγραφή του λογαριασμού του. Σε περίπτωση διαγραφής του λογαριασμού από το Συνδρομητή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της Σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διαγραφής του λογαριασμού.

6. ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, FORUM, ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1 Επίπεδα Διαθεσιμότητας 

Η SingularLogic δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση διαθεσιμότητας ή αδιάλειπτης λειτουργίας για το Orbi. To Orbi ενδέχεται να παρουσιάσει διακοπές και παρατεταμένες περιόδους εκτός λειτουργίας κατά τις οποίες ενδέχεται ο Συνδρομητής να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα. Η SingularLogic δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του Orbi, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του για οιονδήποτε λόγο. 

6.2. Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Για το Orbi παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μέσω του «Κέντρου Υποστήριξης». Η SingularLogic δεν παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για το Orbi. Η SingularLogic ωστόσο ενδέχεται στο μέλλον να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τυχόν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης σε οιαδήποτε χρονική στιγμή δεν δημιουργεί οιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση της SingularLogic για τη συνέχιση της παροχής αυτών στο μέλλον. 

6.3 Ασφάλεια

Η SingularLogic  εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας [τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer), με κρυπτογράφηση 1024/2048 bit] για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Orbi  ή χρήση αυτού. Η SingularLogic δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που οφείλεται σε πλημμελή λειτουργία του Orbi, σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί σε σχέση με τo Orbi.  

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της SingularLogic για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.orbi.gr. Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του Orbi από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της SingularLogic για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή.

Ο Συνδρομητής εφ’ όσον είναι επιτηδευματίας συναινεί στην καταχώρηση και προβολή του ονόματός του, επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος της επιχειρήσεώς του στο πελατολόγιο της SingularLogic ή σε εμπορικούς διαφημιστικούς καταλόγους της. 

8. COOKIES 

To Orbi χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Συνδρομητή κατά την πρόσβαση και χρήσηκαι τη λειτουργία κάποιων εφαρμογών. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του,αλλά αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“browser”) του χρήστη στον αποστολέα. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Orbi. Ο Συνδρομητής μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του Orbi είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο Orbi ή σε επιμέρους λειτουργίες του.

9. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το Orbi ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Η SingularLogic δεν ευθύνεται σε οιαδήποτε περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία του Orbi, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος www.orbi.gr ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται. 

Το Orbi ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. H SingularLogic ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου www.orbi.gr, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από το Orbi υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ/ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Η SingularLogic παρέχει  το Orbi και τις συναφείς με αυτές (εάν υπάρχουν)  υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το Orbi  βαρύνει το Συνδρομητή.  Η SingularLogic δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τo Οrbi και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η SingularLogic αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων ή εγγυήσεων, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά:  δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες η προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του Orbi θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ασφαλής ή ότι η χρήση του Orbi  θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων.  

Σε περίπτωση που τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον του Συνδρομητή ισχυριζόμενος ότι η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του Orbi παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, η SingularLogic με δικά της  έξοδα, θα υποστηρίξει το Συνδρομητή κατά της απαίτησης και θα τον αποζημιώσει για τη ζημία και τα έξοδα που θα επιδικασθούν εις βάρος του από το δικαστήριο υπέρ του τρίτου που ισχυρίστηκε την παραβίαση ή που τυχόν θα συμφωνηθούν κατά τη διαδικασία του συμβιβασμού από την SingularLogic υπό την προϋπόθεση ότι  ο Συνδρομητής:

 • ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως τη SingularLogic όχι μετά την πάροδο 30 ημερών, από τη στιγμή που ο Συνδρομητής λάβει γνώση της αξίωσης,  
 • παραχωρεί στη SingularLogic τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων συμβιβασμού, και 
 • διαθέτει στη SingularLogic τις πληροφορίες, την εξουσιοδότηση και τη βοήθεια που θα χρειαστεί για την υπεράσπιση κατά της αξίωσης  ή το συμβιβασμό της.

Σε περίπτωση που η SingularLogic πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το Orbi παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες του Orbi ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε  να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η SingularLogic δύναται να  καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Η SingularLogic δεν υπέχει ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Συνδρομητή, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής τροποποιεί ή χρησιμοποιεί το Orbi κατά παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης. Η SingularLogic δεν θα αποζημιώσει το Συνδρομητή στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό του Orbi με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τη SingularLogic. 

11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ SINGULARLOGIC

 Η SingularLogic δεν αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε τυχόν προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του Orbi, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς. Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη και τον κίνδυνο της χρήσης του Orbi, ευθυνόμενος ο ίδιος για την τυχόν ζημιά που ήθελε προκληθεί. 

12. ΔΙΑΚΟΠΗ  

Η SingularLogic ενδέχεται κάποια στιγμή να διακόψει/αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες του Orbi ή/ και ορισμένες εκδόσεις του Orbi. Στην περίπτωση αυτή η SingularLogic θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή τόσο μέσα από τις σελίδες του δικτυακού τόπου www.orbi.gr, όσο και με απευθείας ενημέρωση του Συνδρομητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 Η SingularLogic έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στο Orbi ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση ιδίως σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους της παρούσης.

Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να διακόψει τη χρήση του Orbi. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί πλέον τη χρήση του Οrbi, ο Συνδρομητής πρέπει να καταργήσει/διαγράψει αμέσως όλα τα Δεδομένα, από το Orbi και εν συνεχεία να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω.

14.  ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ

14.1. Μηνιαία Συνδρομή

Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του Orbi Starter, ή / και του Orbi Extraή / και του OrbiUnlimitedπροϋποθέτει την προκαταβολή Μηνιαίας Συνδρομής. Η πληρωμή της Μηνιαίας Συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 14.2. της σύμβασης.

Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Μηνιαίας Συνδρομής η SingularLogic θα γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή δια της δημοσιεύσεως της επικείμενης μεταβολής στην ενότητα “Συνδρομές” του δικτυακού τόπου του Orbi www.orbi.gr τουλάχιστον (90) ημερολογιακές ημέρες πριν την αλλαγή και θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής οφείλει να συμβουλεύεται τον εν λόγω δικτυακό τόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι πάντοτε ενήμερος σχετικά με την επικαιροποίηση/μεταβολή του. 

14.2. Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της Μηνιαίας Συνδρομής γίνεται με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής η προπληρωμένης κάρτας του Συνδρομητή. Για τη χρέωση της κάρτας του Συνδρομητή  η SingularLogic συνεργάζεται με πιστοποιημένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που δραστηριοποιείται στα πλαίσια του νόμου 3862/2010 και υπό την εποπτεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής της Μηνιαίας Συνδρομής του, ο Συνδρομητής, μέσω του δικτυακού τόπου της SingularLogic, οδηγείται σε ασφαλή ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών διασυνδεδεμένη με το δικτυακό τόπο της SingularLogic, όπου :

(i) καταχωρεί τα στοιχεία της κάρτας του, ήτοι ονοματεπώνυμο κατόχου, τον αριθμό της κάρτας, το μήνα και το έτος λήξης ισχύος της, τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας που είναι αποτυπωμένος στο χώρο που προορίζεται για την υπογραφή του κατόχου (CVV/VISA ή CVC/MC), 
προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα τους και να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η συναλλαγή.

(ii) παρέχει εφ’ όσον το επιθυμεί Πάγια Εντολή για τη μηνιαία επαναλαμβανόμενη χρέωση στην κάρτα του, του ποσού της Μηνιαίας Συνδρομής. 

H SingularLogic δεν αποθηκεύει, είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως, στοιχεία που σχετίζονται με την κάρτα ή με τον αριθμό εξακρίβωσης της αυθεντικότητας της κάρτας του Συνδρομητή (CVV/VISA ή CVC/MC). Ο συνεργαζόμενος με τη SingularLogic πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ελέγχει τα στοιχεία της κάρτας και ενημερώνει ηλεκτρονικά τη SingularLogic, για την έγκριση ή απόρριψη της συναλλαγής. Με την έγκριση της συναλλαγής ο Συνδρομητής ενημερώνεται από τη SingularLogic με ανάλογο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Εφ’ όσον ο Συνδρομητής έχει χορηγήσει για την πληρωμή της Μηνιαίας Συνδρομής του Πάγια Εντολή, τότε ο Συνδρομητής θα εξακολουθήσει να έχει το δικαίωμα χρήσης του  Orbi Starter, ή / και του Orbi Extraή / και του Orbi Unlimited για όσο χρονικό διάστημα γίνεται με επιτυχία η συναλλαγή της επαναλαμβανόμενης χρέωσης της Μηνιαίας Συνδρομής στην κάρτα και μέχρις ανακλήσεως αυτής της εξουσιοδοτήσεως από τον Συνδρομητή. Η συναλλαγή της επαναλαμβανόμενης χρέωσης της Μηνιαίας Συνδρομής στην κάρτα του Συνδρομητή, θα πραγματοποιείται την ίδια ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Σε περίπτωση που η συναλλαγή της επαναλαμβανόμενης χρέωσης θα έπρεπε, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, να πραγματοποιηθεί σε μη υπαρκτή ημέρα (ήτοι δηλαδή για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων όπου η αρχική πληρωμή έγινε  στις 29, 30 ή/και 31 οποιουδήποτε μήνα), τότε η επόμενη ημερομηνία πληρωμής θα μετατίθεται αυτόματα για την 1η ημέρα του  επομένου μηνός, υπέρ του Συνδρομητή.

Σε περίπτωση Παγίας Εντολής και εφ’όσον για οιονδήποτε λόγο απορριφθεί μία συναλλαγή (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπέρβαση πιστωτικού ορίου, αστοχία του υλικού του συστήματος του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή της εκδότριας την κάρτα τράπεζας, τότε ο Συνδρομητής θα ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποτυχία της εκτέλεσης της συναλλαγής και εφ’ όσον δεν ανανεώσει εγκαίρως τη συνδρομή του, τότε με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας του μήνα για τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί πληρωμή Μηνιαίας Συνδρομής, θα λήγει αυτόματα το δικαίωμα του Συνδρομητή να χρησιμοποιεί το  Orbi Starter, ή / και το OrbiExtraή / και το OrbiUnlimitedκαι ο Συνδρομητής θα διατηρεί απλά το δικαίωμα μόνο πρόσβασης προβολής στα δεδομένα του και για περιορισμένο χρονικό διάστημα κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί να αλλάξει την κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της Πάγιας Εντολής, η αλλαγή θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδευτεί από μια  συναλλαγή / πληρωμή, προκειμένου να μπορέσει να γίνει  η μετάβαση στο σύστημα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την εκ νέου εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας και την εξακρίβωση της αυθεντικότητάς της.  Σε περίπτωση που η διαδικασία αλλαγής της χορηγηθείσης Πάγιας Εντολής γίνεται πριν από την τελευταία ημέρα του μήνα ισχύος της συνδρομής του Συνδρομητή, η νέα πληρωμή θα θεωρείται αυτομάτως ως πληρωμή για τον επόμενο μήνα.

Εφ’ όσον ο Συνδρομητής δεν έχει χορηγήσει για την πληρωμή της Μηνιαίας Συνδρομής Πάγια Εντολή, τότε ο Συνδρομητής εφ’ όσον επιθυμεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Orbi Starter, ή / και το Orbi Extra ή / και το Orbi Unlimited οφείλει να ανανεώνει και να προκαταβάλλει εκ νέου Μηνιαία Συνδρομή το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα για τον οποίο είχε προκαταβάλλει Μηνιαία Συνδρομή, ακολουθώντας τη ίδια διαδικασία την οποία ακολούθησε και για την απόκτηση και πληρωμή της αρχικής συνδρομής του.

Ουδεμία ευθύνη δύναται να αποδοθεί στη SingularLogic σε περίπτωση μη ενημέρωσής της για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής πληρωμής της Μηνιαίας Συνδρομής είτε λόγω υπαιτιότητας του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών είτε λόγω υπαιτιότητας του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP). Σε περίπτωση που η συναλλαγή δεσμευτεί ή χρεωθεί στην κάρτα του Συνδρομητή αλλά η SingularLogic δεν ενημερωθεί για την έγκριση της συναλλαγής για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της τότε η SingularLogic θα θεωρεί ότι ο Συνδρομητής ματαίωσε και δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία πληρωμής της Μηνιαίας Συνδρομής του.

Ο Συνδρομητής οφείλει να κοινοποιήσει εντός 15 ημερών τυχόν αμφισβητήσεις συναλλαγών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του Orbi στη SingularLogic με σκοπό να διευθετηθούν απευθείας. Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που θα εξασφαλίσουν ότι η μια χρέωση έχει ολοκληρωθεί κανονικά σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω καρτών.

14.3. Φορολογικά παραστατικά

Για το Orbi παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης απλής απόδειξης παροχής υπηρεσιών (για λιανική πώληση) ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (για επιτηδευματίες) κατ’ επιλογή του Συνδρομητή κατά τη διαδικασία της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί την έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών, αυτή θα αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Orbi, www.orbi.gr, και θα είναι προσβάσιμη από το Συνδρομητή μέσω του λογαριασμού του. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής είναι επιτηδευματίας και επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, ο Συνδρομητής δια της αποδοχής των όρων της σύμβασης συγκατατίθεται και αποδέχεται ρητά και αμετάκλητα ότι η αποστολή του τιμολογίου θα γίνει αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (PDF), και θα συνοδεύεται από σχετικά ηλεκτρoνικά αρχεία (a.txt, b.txt) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κ.Β.Σ και στις συναφείς Π.Ο.Λ. To ηλεκτρονικό τιμολόγιο και τα σχετικά συνοδευτικά ηλεκτρονικά αρχεία είτε θα αποστέλλονται στον Συνδρομητή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Συνδρομητής είτε θα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Orbi, www.orbi.gr και θα είναι προσβάσιμα από τον Συνδρομητή μέσω του λογαριασμού του.   

15.ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ως αυτός ισχύει, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία διενέργειας της πρώτης συναλλαγής/πληρωμής για τη χρήση του Orbi. Στην περίπτωση αυτή, η SingularLogic υποχρεούται να επιστρέψει στον Συνδρομητή, το καταβληθέν ποσό της Μηνιαίας Συνδρομής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού της Μηνιαίας Συνδρομής θα πραγματοποιείται με εντολή της SingularLogic προς τον συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών για απόδοση/επιστροφή των καταβληθέντων στην κάρτα με την οποία είχε ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Συνδρομητής οφείλει να χρησιμοποιήσει την φόρμα επικοινωνίας η οποία είναι αναρτημένη στο www.orbi.gr/contact, δηλώνοντας ότι προτίθεται να προβεί στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, οπότε η SingularLogic θα του αποστείλει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ηλεκτρονικό έγγραφο δήλωσης υπαναχώρησης την οποία αφότου τη συμπληρώσει θα την αποστείλει με απαντητικό μήνυμα στη SingularLogic.

16. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

16.1 Κοινοποιήσεις στο Συνδρομητή

Η SingularLogic μπορεί να απευθύνει στο Συνδρομητή κοινοποιήσεις με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το Orbi. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που παρέχονται στο Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα νοείται η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης των κοινοποιήσεων που παρέχονται μέσω δημοσίευσης σε τοποθεσία διαδικτυακής πύλης (Web Portal) θα νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της κοινοποίησης. 

16.2 Κοινοποιήσεις στη SingularLogic

 Ο Συνδρομητής θα παρέχει κοινοποιήσεις στη SingularLogic σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται ενδεικτικά στην εξυπηρέτηση πελατών ή στις περιοχές "Επικοινωνία", "Σχόλια", "Υποστήριξη" ή "Βοήθεια" στο δικτυακό τόπο www.orbi.gr.  

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 

 Η SingularLogic διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσης σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του Συνδρομητή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του Orbi  θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο www.orbi.gr. Κάθε χρήση του Orbi κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης του Orbi. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του Orbi προβαίνοντας σε άμεσα διαγραφή των Δεδομένων του. 

18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΥΧΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

 Η SingularLogic δεν έχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνδρομητή για οιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής του Orbi εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι όροι της παρούσης σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της SingularLogic και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.  

20. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

20.1 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής είναι νομικό πρόσωπο, το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη δημιουργία του λογαριασμού και στην αποδοχή των όρων της παρούσης, δηλώνει ρητά και διαβεβαιώνει ότι έχει πλήρη εξουσία δεσμεύσεως και εκπροσωπήσεως του νομικού προσώπου.

20.2 Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. 

20.3. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη SingularLogic που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

20.4. Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσης σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής.